KLAUZLA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych jest nowym aktem prawnym regulującym ochronę prywatności na terytorium UE, informujemy iż administratorem Państwa danych osobowych jest:

NTA spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni pod adresem 81-323 Gdynia, ul. Morska nr 59, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000068522, NIP: 586-006-19-66 („Spółka”/ „Administrator”).

 1. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Spółce:

ul. Morska nr 59
81-323 Gdynia
e-mail: iod@nta.com.pl

 1. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu:

  • realizacji umowy lub zlecenia zawartej między Spółką a Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;
  • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • wykonania bezpłatnej usługi newslettera, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody;
  • otrzymywanie informacji handlowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • analitycznych, statystycznych i archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze, w tym dokonywania transakcji i płatności;
  • obsługi zgłoszeń, które kierowane są do Spółki (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z osobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 1. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, którym jest:

  • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych;
  • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  • obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzonych postępowań rekrutacyjnych w Spółce. Dane te przechowywane są przez okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego praz na podstawie dobrowolnej zgody przez okres dłuższy, w tym na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych.

Na podstawie dobrowolnych zgód przetwarzamy dane osobowe zapisywane w plikach cookies, gromadzone ze stron www i aplikacji mobilnych oraz przy okazji organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których można wziąć udział.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, którymi są m. in.:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej z Administratorem (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, w tym umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – wysyłki newslettera);
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów, w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje przetwarzane dane osobowe następującym odbiorcom:

  • podwykonawcom i kooperantom,
  • operatorzy systemów informatycznych,
  • operatorzy systemów płatności,
  • operatorzy systemów e-mail marketingu,
  • firmy kurierskie i poczta polska,
  • kancelarie radców prawnych, adwokatów, notariuszy,
  • komorników sądowych,
  • firmy księgowe.
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

 2. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne jednoznacznie zidentyfikowanej osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby; ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących, naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa, chyba, że zostaną one przekazane Administratorowi w celu wykonywania świadczonych usług.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, zaś w przypadku udzielenia zgody marketingowej – do czasu jej cofnięcia.

 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje osobie która je powierzyła Administratorowi prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądanie sprostowania albo usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednocześnie wskazuje się, że na zasadach określonych w treści art. 12 RODO, Administrator danych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia zapytania lub wniosku, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z ewentualnym wykonywaniem uprawnień o których mowa powyżej.

 1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osoba która tej zgody udzieliła ma prawo do cofnięcia jej w każdym czasie.

 2. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o swój usprawiedliwiony interes (np. w celach marketingowych) nie będzie ich dłużej przetwarzać do wskazanych celów, jeżeli przez osobę uprawnioną zostanie wniesiony sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 3. Z praw wskazanych w pkt. 9 Polityki można skorzystać na zasadach wskazanych w pkt 1 i 2 Polityki.

 4. W oparciu o dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec osób których te dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator na stronach internetowych pod adresem: www.nta.com.pl („Strona Internetowa”),korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) użytkownika, m.in. w celu umożliwienia mu korzystania ze wszystkich funkcjonalności stron prowadzonych przez Administratora. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia i korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, użytkownik może je usunąć lub zablokować w każdym czasie. Administrator wykorzystuje ciasteczka do celów: statystycznych, marketingowych, Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, w większości przypadków jest to adres e-mail. Podczas korzystania przez użytkownika ze Strony Internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych poza plikami cookies (niezbędnymi, wydajnościowymi i funkcjonalnymi) zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

 5. Z danych osobowych korzystają Spółka i operator hostingowy H88 S.A., działający pod adresem www.blink.pl, korzystają plików cookies.

 6. Administrator stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

W przypadku kontaktu mailowego lub telefonicznego wyrażacie Państwozgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych osobowych wskazanych w treści wiadomości e-mail lub telefonicznej, w tym sms/mms w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzanie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w kierowane do Spółki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych),  prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

USUWANIE LUB PROSTOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku zgłoszenia żądania sprostowania albo usunięcia Państwa danych osobowych, wniosek taki należy kierować doosoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Spółce:

ul. Morska nr 59
81-323 Gdynia
e-mail: iod@nta.com.pl

Wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki), a dane usunięte w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek wskazanych w treści art. 17 ust. 1 RODO, a odpowiedź zostanie udzielona pod adres przez Państwa wskazany we wniosku.

MarcoPoloLine Group